Něco o nás

Facta non verba

Citát: Maršál Radecký

Dlouhodobě se řídíme podle slov maršála Radeckého, a po zdibsku "Kecy nemaj cenu, ukázaná platí"

MÁME RÁDI OBEC, VE KTERÉ ŽIJEME!

Buďte s námi součástí týmu!

Zhodnotili jsme majetek obce v období 2014-2018 o 230 000 000 Kč

Aktuality

Bývalé vedení obce za dobu svého funkčního období realizovalo, nebo nachystalo k realizaci následující:

Informace o činnosti orgánů obce Zdiby
Zdiby dne : 20.11.2018

- Lékař ve Zdibech (areál bývalá Tesla) - dojednáno VZP, hygiena, nájemní a podnájemní smlouva, nástup možný od 1.1.2019, je třeba provést drobné stavební úpravy ordinace.

- Nová hasičská cisterna - získaná dotace z HZS 2,5 mil. Kč, žádost o dotaci 1 mil. Kč z KÚ připravena

- Kanalizace 1.etapa - dokončena stavební část ČOV, odvod do Vltavy, zasíťovány oblasti Pod Hájem, Jasanová, Šípková, Buková, Javorová, Polní, Zelená, Pod Mezí, Růžová, Lomená, Liliová. Chybí dodělat Dolní, Horní, Pěšina a dodat technologii do ČOV.

- Kanalizace 2.etapa - Došlo k předání staveniště a zahájení stavby, financování zajištěno z dotace.
Silnice K Holosmetkům - byly vypracovány projekty a vykoupeny pozemky a dojednána směna na zbývající část, chybí územní rozhodnutí a stavební povolení

- Vodovody - U Rybníka, Akátová, Na Ladech, Růžová, - jsou hotovy projekty.
U Rybníka - pro vydání stavebního povolení chybí souhlas provozovatele

- Les Na Čihadle, je dokončen projekt a hřiště na nohejbal a tenis. Dodělat tréninkovou stěnu viz. Projekt a Územní souhlas, dodat vybavení (síť , míče, lajny)

- Nová Průběžná - je projekt, pozemky převést z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, vyčleněno pro Zdiby jako veřejně prospěšná stavba. Zajistit ÚR a SP.

- Komunikace Na Brnky a Přemyšlenská - předán úsek od křižovatky s ulicí K Holosmetkům po křižovatku s ulicí Na Ladech, je připraven projekt od horizontu k Šípkové a souhlasy většiny majitelů pozemků

- Náves Brnky (a lesopark) - byla upravena plocha amfiteátru , zbudována venkovní tělocvična, vysázena okrasná louka. Dále je vypracován projekt návsi, včetně rozšíření silnice , vybudování chodníků, parkoviště a kontejneroviště. Je vydáno UR, čeká se na SP.

- Sportovní hala u školy - dokončuje se projekt pro UR a SP

- Přístavba radnice a rozšíření OÚ - je připraven projekt včetně Stavebního povolení. Jedná se o dostavbu jednacího a společenského sálu, archivu, kanceláří, parkovišť.

- Objekt klubovny tělovýchovného zařízení - objekt ze stavebních buněk na dětském hřišti v Přemyšlení, včetně záchodů pro veřejnost. Připraveno k realizaci.

- Koupaliště - koupaliště ve Veltěži. Byla dokončena oprava nádrže, upraveno okolí. Chybí část zpevněné plochy a schůdky do koupaliště

- Kolumbárium - bylo dokončeno a zkolaudováno.

- Studie - Dopravní studie Průběžná, Marina Zdiby, zahrada dolní školky, náměstí v Přemyšlení, cyklostezka

- Veřejné osvětlení Na Výhledu - je dokončen projekt

- Povodňový plán a vybudování varovného a výstražného systému ochrany obyvatel - (rozhlas) dokončeno

- Sběrný dvůr - vymezena plocha v územním plánu

Koncem října se nám podařilo zajistit dotaci a výsadbu dalších 80 ovocných stromů u zámku ve Zdibech. Akci sponzorovaly společnosti Rossman a Henkel . Tím jsme uzavřeli konečný počet nově vysázených stromů ve Zdibech na čísle 205.
Jan Tvrdý, starosta


Sportovní hala

Sportovní hala by byla opravdu fajn

Zisk dotace

Dotaci ve výši 2 500 000,- získalo vedení obce na novou hasičskou cisternu!

Na Brnky

Rozšíření silnice Na Brnky včetně vybudování chodníku a osvětlení se blíží zdárnému konci. Obrubníky zasazeny, nyní bude následovat pokládka asfaltu. Brzy se tak zlepší bezpečnost chodců i řidičů při cestě z a do Brnek.

Koupaliště

Rekonstrukce koupaliště v plném proudu! Proběhlo bagrování a odvoz značného množství bláta a v současné době probíhá betonování a zpevňování břehů. Poté bude následovat pokládka geotextilie, na kterou bude uložen vhodný štěrk.

Do konce října by mělo být hotovo. Letos se už vykoupou jen otužilci, nicméně příští léto se můžeme těšit na koupání přímo v naší obci!


Příští rok se můžeme těšit na koupaní přímo u nás ve Zdibech.

Ve Zdibech u řeky Vltavy vznikla nová odpočinková oblast "Marina Nábřežní" a to u velice vytížené cyklostezky Troja - Zdiby - Klecánky. Práce jsme prováděli z části svépomocí a za minimální náklady. Vybudovali jsme malé odstavné parkoviště pro občany, sportovce a hosty občerstvení, odvezli naplaveninu z povodní (matrace, sklo, cihly, igelity,...

Nezbytnou součástí komunitního života je možnost účastnit se spolu se svými spoluobčany kulturních a zábavních akcí v obci. Proto jsme také podpořili spoustu akcí a vystoupení, kde si každý jistě našel to své.

Rozšíření čistírny odpadních vod a kanalizace na Holosmetky a Zlatý Kopec je plném běhu - 83 000 000,-Kč

Do konce října počítáme s dokončením obnovy koupaliště. Nejdříve bylo nutné obnovit přítok vody a najít v zemi místo, kde byl přerušen. Poté odvozit hromady bláta a opravit narušené konstrukce břehu. Současně se řešil odtok povrchových vod a oprava komunikace.

Kromě řady realizovaných projektů přichystalo vedení obce ze Sdružení Fotbal i takové, které bychom rádi realizovali v brzké době. Jedním z nich je Sportovní hala Zdiby.
Již se pracuje na projektu a povolení.

Opravili jsme hřbitovní zeď a upravili okolí. Po dohodě s církví se nám podařilo získat do dlouhodobého pronájmu zanedbaný objekt márnice, kde se dokončuje přestavba na kolumbárium. V nejbližších dnech bude hotovo.
Částka vynaložená na celou přestavbu a úpravu okolí činí 3,2 mil. Kč